Podmínky použití


I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky použití stanovují základní pravidla chování Uživatele při používání stránky Hangsphere (dále jen „Stránka“) dostupné na webové doméně www.hangsphere.com. Přístupem na tyto stránky a zejména pak svou registrací vyjadřujete závazný souhlas s těmito podmínkami použití.
 2. Webová stránka Hangsphere je sociální sítí zaměřenou na „offline zábavu“, tedy zveřejňování a vyhledávání událostí ve skutečném světě.
 3. Vlastníkem Stránky Hangsphere Filip Šustík (dále jen „Vlastník“). Kontakt na Vlastníka je dostupný na Stránce zde.

II.
Registrace Uživatele

 1. Webová stránka je dostupná neregistrovaným Uživatelům pouze v omezeném rozsahu s malým množstvím funkcí, pro úplnou zkušenost s webovou stránkou je nutná registrace Uživatele.
 2. Vyžadované údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. unikátní e-mailová adresa,
  3. unikátní uživatelské jméno,
  4. uživatelské heslo o délce alespoň 4 znaků,
  5. datum narození Uživatele,
  6. aktuální místo pobytu Uživatele.
 3. Vlastník stránky si vyhrazuje právo ověřit totožnost registrovaného Uživatele vhodnými prostředky.
 4. Pro správnou funkčnost stránky je nutné, aby Uživatel vyplnil své datum narození a udržoval aktuální své místo pobytu.

III.
Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel provedením registrace výslovně souhlasí s tím, že Vlastník je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré informace a údaje o jeho osobě, které mu Uživatel v souvislosti s touto stránkou poskytl (dále jen „Osobní údaje“), zpracovávat tyto Osobní údaje pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto údaje třetím osobám, které Vlastník pověřil plněním kterýchkoli zákonných či smluvních povinností.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby Vlastník zpracovával veškeré informace a osobní údaje ve svém vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob.
 3. Uživatel tímto prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě informován a příslušné údaje poskytl zcela dobrovolně.
 4. Uživatel uděluje tento souhlas na dobu neurčitou nebo do písemného odvolání svého souhlasu. Odvoláním souhlasu se rozumí smazání uživatelského profilu Uživatele.

IV.
Smazání profilu

 1. Každý registrovaný Uživatel má právo smazat svůj profil na stránce Hangsphere. Smazáním dojde k odstranění veškerých uživatelských dat, odstranění spojení Uživatele s jinými uživateli jakož i s jednotlivými událostmi.
 2. Smazání profilu je dostupné v Nastavení, které se nachází na navigační liště pod tlačítkem . Na stránce nastavení v rubrice Smazat profil je tlačítko, jehož prostřednictvím je přístupná stránka pro ověření smazání.

V.
Práva a povinnosti Stránky

 1. Stránka Hangsphere se zavazuje:
  1. neposkytovat osobní údaje uživatele třetím osobám pro jiné účely než pro zajištění provozu stránky Hangsphere, případně zlepšení uživatelských zkušeností se stránkou Hangsphere,
  2. neobtěžovat uživatele nevyžádanými obchodními sděleními, které by nesouvisely se stránkou Hangsphere, v případě obchodních sdělení souvisejících se stránkou Hangsphere zachovávat množství obchodních sdělení pod tolerovatelnou hranicí,
  3. poskytovat základní funkce Stránky bezplatně všem uživatelům jednajícím v souladu s těmito podmínkami Základními funkcemi se rozumí zejména funkce vytváření a uveřejňování událostí, jejich vyhledávání, připojování se k nim a další. Všechny funkce dostupné ke dni zveřejnění těchto podmínek poskytovány bezplatně a současný rozsah funkcí zpoplatněn nebude.
 2. Stránka Hangsphere má právo:
  1. v případě zjevného zneužívání funkce hodnocení zablokovat Uživateli tuto funkci hodnocení jak pasivní tak aktivní a vymazat hodnocení, která Uživatel vložil, či která byla vložena Uživateli,
  2. v případě závažného nebo opakovaného porušování těchto Podmínek použití uživatelem uživatele zablokovat, případně přistoupit k úplnému smazání jeho uživatelského profilu.
 3. Ani Stránka ani Uživatel nenesou žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Stránky. Rovněž neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Stránky nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

VI.
Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje:
  1. nešířit zdrojový kód stránky Hangsphere nebo jiné její součásti pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu Vlastníka,
  2. nemodifikovat zdrojový kód Stránky,
  3. nepokoušet se získat údaje, které nejsou pro jeho osobu určené,
  4. nezveřejňovat události, které nejsou událostmi pro účely Stránky (např. „Vánoce“, „letní prázdniny“),
  5. nezveřejňovat podvodné události, nepravdivé informace o událostech a obdobné informace, které by mohly být klamavé pro průměrného Uživatele,
  6. chovat se dle obecný mravních zásad, respektovat svobodu slova ostatních uživatelů, dodržovat právní řád České republiky, případně právní řád své domovské země, jsou-li pravidla nastavena přísněji.
 2. Uživatel plně odpovídá za bezpečnost svého hesla. Stránka neodpovídá za zneužití uživatelského účtu Uživatele z důvodu nedostatečné ochrany hesla Uživatele, zejména jeho nedostatečné složitosti. Uživatel bere na vědomí, že dostatečné heslo by mělo být složeno alespoň ze šesti znaků, z toho nejméně jedno písmeno velké, jedno malé, jedna číslice a jeden jiný znak.
 1. Vložením jakéhokoliv příspěvku nebo fotografie (dále jen „Obsah“) Uživatel prohlašuje, že má práva pro jeho šíření.
 2. Vložením příspěvku nebo fotografie na stránku Hangsphere dává Uživatel síti Hangsphere právo následného šíření Obsahu v souvislosti se síti Hangsphere.

VIII.
Aplikace třetích stran

 1. Stránka Hangsphere používá pro svou funkčnost aplikace třetích stran jako například Google Analytics nebo Facebook SDK. Používáním této webové stránky a aplikací třetích stran Uživatel souhlasí rovněž s podmínkami použití stanovených těmito třetími stranami.
 2. Podmínky použití aplikace společnosti Facebook Inc. jsou dostupné na stránce zde: Facebook.
 3. Podmínky použití aplikace společnosti Google Inc. jsou dostupné na stránce zde: Google.

IX.
Soubory cookies

 1. Pro zlepšení funkčnosti používá stránka Hangsphere soubory cookies.
 2. Soubory cookies jsou drobné soubory, které jsou ukládány ve webovém prohlížeči Uživatele a slouží k provozu některých funkcí, například upamatují identifikační údaje Uživatele, aby se nemusel neustále přihlašovat.
 3. Více o souborech cookies naleznete například na Wikipedii pod odkazem zde: HTTP_cookie.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.
 2. Stránka Hangsphere si vyhrazuje právo tyto podmínky použití jednostranně změnit.
 3. Tyto Podmínky použití se řídí právním řádem České republiky.
 4. Pro řešení sporů souvisejících s provozem Stránky je příslušný obecný soud podle místa bydliště Vlastníka v České republice.
 5. V případě rozporu jednotlivých jazykových znění těchto Podmínek je rozhodné znění české.